Drobečková navigace

Úvod > Vodovody a kanalizace > INFORMACE PRO ODBĚRATELE

INFORMACE PRO ODBĚRATELE

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.274/2001Sb. - O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jeho prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů. Smluvní vztah je uzavírán písemně, kdy je s odběratelem uzavřena „Smlouvou o dodávce vody a odvádění odpadních vod“.

Uzavření smlouvy

při zřízení nového odběrného místa:

- při realizaci napojení vašeho pozemku či stavby na vodovodní a kanalizační síť obdržíte na základě vyplněné přihlášky smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Tato smlouva se uzavírá s vlastníky pozemků či staveb připojovaných na vodovodní a kanalizační síť. 

při změně odběratele:
- při změně odběratele se dostaví původní odběratel (majitel nemovitosti) i nový odběratel (nový majitel) do sídla společnosti (Jesenická 205 - p. Bartoňková). Pro uzavření smlouvy je nezbytně nutné prokázat vlastnictví dané nemovitosti a stav vodoměru ke dni přepisu. Původní i nový majitel vyplní formulář k přepisu nemovitosti „Změna odběratele„. Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod bude při předložení všech potřebných dokladů ihned vyhotovena, případně dodatečně zaslána do 14 dnů poštou.

Doklady k uzavření smlouvy

pro kategorii domácnosti:

  • aktuální výpis z listu vlastnictví nebo
  • jakýkoli jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní  smlouva, dědické rozhodnutí aj.)

pro kategorii ostatní (firmy, společnosti):

  • aktuální výpis z listu vlastnictví nebo
  • jakýkoli jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva, aj.)
  • živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • osvědčení o registraci (v případě, že jste plátcem DPH)

Změna údajů

Při jakékoliv změně, která má vliv na fakturaci či zasílání faktur a korespondence je nutné co nejdříve změnu oznámit (prodej nemovitosti, změna trvalého bydliště či korespondenční adresy, napojení na kanalizaci atd.).

Vodoměry - měření spotřeby vody

Vodné a stočné se účtuje na základě množství odebrané vody naměřené vodoměrem případně dle směrných čísel. Vodoměr je ve vlastnictví naší společnosti. Množství odebrané vody je měřeno fakturačním vodoměrem, který je zpravidla umístěn na patě domu, příp. vodoměrné šachtě a údaje naměřené vodoměrem slouží jako podklad pro fakturaci. Vodoměr je nutné chránit před mechanickým nebo tepelným poškozením.
Pokud dojde k poškození vodoměru  ze strany odběratele, fakturujeme odběrateli cenu nového vodoměru a zároveň náklady spojené s výměnou.
 

Pravidelnou výměnu vodoměru provádí naše společnost dle platné ČSN, pokud není jiný důvod např. poškozený vodoměr, za přítomnosti odběratele. Ke každé výměně měřidla je vystaven záznam o výměně vodoměru.

Postup - samoodečet.pdf