Drobečková navigace

Úvod > Vodovody a kanalizace > UZAVŘENÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva o dodávce vody z vodovodu a/nebo o odvádění odpadních vod kanalizací je základním dokumentem, ve kterém se upravuje vztah mezi zákazníkem (odběratelem) a naší společností. Povinnost uzavřít písemnou smlouvu ukládá zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění. Pokud není toto ustanovení naplněno, může dodavatel přistoupit k přerušení dodávky vody. Na základě platných právních předpisů se výše uvedená smlouva uzavírá s vlastníkem připojené nemovitosti. Pro jednu nemovitost se zřizuje pouze jedna vodovodní přípojka a jedna kanalizační přípojka a sjednává se jedna smlouva. 

Další osoba, která není vlastníkem připojené nemovitosti, může uzavřít smlouvu na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pouze s písemným souhlasem vlastníka dané nemovitosti.

Smlouva je uzavírána vždy v písemné formě se všemi odběrateli a je navrhnuta tak, že zajišťuje ke všem odběratelům stejný přístup. Smlouvu lze sjednat osobně v sídle naší společnosti (Jesenická 205), nebo ji také můžeme připravit na základě doložených podkladů ze strany odběratele a zaslat poštou.

 

PODMÍNKY K UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

PŘI ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA

  • při realizaci napojení vašeho pozemku či stavby na vodovodní a kanalizační síť obdržíte na základě vyplněné přihlášky smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod

 FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

PŘI ZMĚNĚ ODBĚRATELE

  • při změně odběratele se dostaví původní odběratel i nový odběratel (majitel) do sídla naší společnosti (Jesenická 205). Pro uzavření smlouvy je nezbytně nutné prokázat vlastnictví dané nemovitosti, doložit stav vodoměru ke dni přepisu a na nemovitosti nesmí být dlužná částka za vodné /stočné. Původní i nový majitel vyplní formulář k přepisu nemovitosti "předávací protokol". Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod, bude při předložení všech potřebných dokladů a uhrazení konečné faktury, původním odběratelem vyhotovena a nový odběratel bude vyzván k podpisu, nebo mu dle dohodnutých podmínek bude smlouva zaslána.

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

POTŘEBNÉ DOKUMENTY

OBČANÉ

  • průkaz totožnosti
  • stav vodoměru ke dni přepisu
  • doklad vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouvu)

PODNIKATELÉ

  • průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby + platnou plnou moc nebo zmocnění k provedení změny
  • doklad vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouvu)
  • stav vodoměru ke dni přepisu
  • výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenský list, Osvědčení o DIČ
  • podklady pro stanovení srážkové vody

OSTATNÍ ZMĚNY VE SMLOUVĚ 

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

Veškeré změny (např. změna trvalého bydliště, změna doručovací adresy) je nutné nahlašovat osobně, písemně nebo e-mailem a to v co nejkratším termínu prosím tak, aby následně nedocházelo k nejasnostem při doručování apod. a následným zpětným opravám faktur, které bohužel nejsou v některých případech ani možné.